گزارش تجزیه و تحلیل اثرات عوارض بر صادرات سنگ بلوک – بخش سوم

واردات کشور چین با تعرفه 2515 در سال 2018

کشورهای صادر کننده سنگ به چینتناژدرصد نسبت به کل صادرات چیندرصد نسبت به کل صادرات
ترکیه3.95147.8٪78.1٪
مصر0.89610.8٪44.1٪
ایران0.7669.3٪78.8٪
یونان0.7228.7٪79.6٪
پرتقال0.556.6٪83.3٪
ایتالیا0.4956.0٪39.8٪
اسپانیا0.3053.7٪59.2٪
دیگر کشورها0.5777.1٪

واردات کشور هند با تعرفه 2515 در سال 2018

کشورهای صادرکننده سنگ به هندتناژدرصد نسبت به کل صادرات هنددرصد نسبت به کل صادرات
ترکیه0.45350٪8.9٪
ایتالیا0.27230٪21.8٪
ایران0.0596.5٪6.0٪
یونان0.0212.3٪2.3٪
چین0.0151.6٪22.3٪
مصر0.0141.5٪0.7٪
پرتقال0.0121.3٪1.8٪
اسپانیا0.0080.9٪1.8٪
دیگر کشورها0.05255.9٪
Setare Elyasi

frsadmin

این یک متن تستی است ...

پست های مرتبط